ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2557(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2556(เพิ่มเติม)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2556(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2555(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2554(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2552(ยกเลิก)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2551(ยกเลิก)